Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla správcem Nadační fond Tomáše Berdycha, IČO: 01573888 (příp. osobou zpracovávající osobní údaje z pověření správce), za účelem vedení databáze přispěvatelů, smluvních partnerů a obdarovaných a komunikace s nimi, zejm. poskytování informací o realizaci projektů nadačního fondu, o možnostech podpory nadačního fondu a o aktivitách nadačního fondu, za účelem poskytování informací pro daňové účely při vystavování potvrzení o poskytnutých příspěvcích, pro účely výroční zprávy nadačního fondu a v rámci jiného zveřejňování aktivit nadačního fondu v rozsahu jména a příjmení, za účelem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, dále pro účely mimoškolní výchovy a vzdělání a pro účely pořádání kulturních, rekreačních, sportovních a společenských aktivit.Souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu, která je nezbytná k účelu zpracování osobních údajů, maximálně však na dobu deseti (10) let. Beru na vědomí, že mám práva dle ustanovení § 11 až § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, likvidaci či právo nesprávné osobní údaje blokovat.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osoby zpracovávající osobní údaje z pověření správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.